Inrichten AO/IC funktie

Bedrijfsprocessen dienen volgtijdelijk, overlappend en/of gelijktijdig  plaats te vinden waarbij er veel aandacht is voor bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Ook risico´s moeten worden onderkend in met name financiële processen en/of processen met een hoog afbreukrisico. Risico´s worden vaak beperkt door tijdig beheersmaatregelen te nemen. Stuurinformatie is daarbij belangrijk om deze processen te kunnen bijsturen.

De reikwijdte van de procesbeschrijvingen in uw organisatie kan verschillend zijn. Hierbij kunnen we denken aan een activiteit-, proces-, systeem- of ketengeoriënteerde benadering. 

Procef kan, afhankelijk van de grootte van uw organisatie, in één tot vier dagdelen een inventarisatie maken van de aanwezige procesbeschrijvingen en vervolgens aangeven welke maatregelen nodig zijn teneinde een bedrijfsfunctie (alle samenhangende processen) integraal in te richten..